Privacy-Statement

Lisa Duba, gevestigd te Papendrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Duba Media verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
 
Voor- en achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, of in correspondentie, telefonisch of tijdens een sessie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Duba Media verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het bieden van gerichte begeleiding, waarbij gesprekken/sessies op elkaar aansluiten (1 op 1 begeleidingstraject)
 • Verzenden van onze email nieuwsbrief
 • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Lisa Duba maakt geen gebruik van automatische besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lisa Duba bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Bestelgegevens (naam, adres, email)

Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: Fiscale bewaarplicht

 •  Naam & e-mailadres t.b.v. inschrijving nieuwsbrief

Bewaartermijn: zolang je aangemeld blijft voor de nieuwsbrief. Onderaan iedere email vind je een link om je af te melden, waarna je per direct geen email meer van ons ontvangt. Op verzoek kunnen we je emailadres volledig verwijderen uit onze database.
Reden: Voor zakelijke communicatie en verzenden van de nieuwsbrief.

 • Aantekeningen van 1 op 1 sessies en kennismakingsgesprekken

Tijdens het gesprek maak ik handmatig aantekeningen, zonder toevoeging van naam. Deze aantekeningen verwerk ik in een document op mijn (met wachtwoord beschermde) computer. De gegevens worden in de cloud opgeslagen. Niemand anders heeft toegang tot deze gegevens.
Bewaartermijn: duur van begeleiding
Reden: effectieve begeleiding bieden, waarbij gesprekken op elkaar aan kunnen sluiten.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Lisa Duba deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Lisa Duba blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt LIsa Duba jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Duba Media maakt gebruik van diensten van de volgende verwerkers:
 • Versio: verzorgt de hosting van onze website
 • WordPress: verzorgt het platform waarop de website is gemaakt
 • Elementor: verzorgt de opmaak van de website
 • NinjaForms: verzorgt de formulieren van de website

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lisa Duba maakt gebruik van functionele cookies.  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Lisa Duba gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Cookie-instellingen in je browser

In je browser of op je apparaat zijn mogelijk instellingen beschikbaar waarmee je kunt kiezen browsercookies toe te staan en om ze te verwijderen. Voor meer informatie over deze instellingen raadpleeg je de Help-onderwerpen van je browser of apparaat. Bepaalde onderdelen van de website werken mogelijk niet correct als je het gebruik van cookies in je browser hebt uitgeschakeld.

Afmelden voor cookies

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Je rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lisa Duba en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected] Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Lisa Duba wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Duba Media neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via [email protected] Duba Media heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • SSL Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Contactgegevens

Lisa Duba

t.a.v. Lisa Duba
Cypressenlaan 17
3355SB
lisaduba.nl
+31650846872
Deze privacyverklaring is opgesteld op 24-02-2020 en voor het laatst gewijzigd op 24-02-2020.
Voor meer informatie en vragen over ons privacybeleid kun je contact opnemen met [email protected]
Sluit Menu